برچسب زده شده با : حق بیمه

در این مطلب مفاهیم و تعاریف مرتبط با حقوق و دستمزد ارائه شده است. این مفاهیم شامل تعریف: کارفرما، کارگر، قرارداد کار، ساعت کار، مزد، حقوق پایه، مزایایی مستمر، مزایای مستمر غیر نقدی، کسورات قانونی، مساعده، حق بیمه و … است.

دانلود کتاب مرور جامع بر حقوق و دستمزد

در این مطلب فایل کتاب مرور جامع بر حقوق و دستمزد که توسط مسعود صادقی، رسول علی حسینی تهیه شده است برای دانلود درج شده است.

به عنوان حسابدار دایره حقوق و دستمزد حتماً د ر بدو ورود به یک شرکت و در ادامه همکاری با آنها موارد ذیل را مدنظر قرار دهید:

در این مطلب تعاریف و اصطلاحات بیمه تامین اجتماعی شامل کمک کفن و دفن، غرامت، مستمرى، بازنشستگى، ازکارافتادگى جزئى، ازکارافتادگى کلى، کمک عائله‌مندى، کمک ازدواج ، وسایل کمک پزشکى ، حادثه، ، حق بیمه ، مزد، حقوق ، کارمزد ، کارفرما، کارگاه ، خانواده بیمه شده، بیمه شده ارائه شده است.

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف تأمين اجتماعي معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به شعب سازمان تسلیم نماید و شعب مربوطه مکلف‌اند اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیاًت بدوی تشخیص مطالبات مطرح و رسیدگی نمایند.

افراد با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می توانند بیمه خود را بصورت اختیاری ادامه دهند.

مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود و نرخ پرداخت حق بیمه معادل ۲۶ درصد می‌باشد.

این گروه از بیمه شدگان همانند بیم هشدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف و پرداخت هزینه کفن و دفن و وسایل کمک پزشکی(پروتز و اروتز)، مطابق مقررات برای آنان امکان پذیر خواهد بود.

نرخ پرداخت حق‌بیمه و تعهدات قانونی برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به شرح ذیل است:

کلیه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می‌شوند، حداکثر شرط سنی جهت پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تمام می‌باشد

در سال ۱۳۶۷، يك دستور اداري صادر شد كه براساس آن كارفرما موظف شد چنانچه كارگر اخراج شود يا استعفا دهد يا از كار بيكار شود، دفترچه درماني كارگر توسط كارفرما اخذ و به شعبه تأمين اجتماعي تحويل داده شود.

در حال حاضر ارائه حمایت‌های درمانی به فرزندان ذکور تا پایان ۲۲ سال سالگی و به شرط عدم اشتغال به کار انجام می‌پذیرد.

چنانچه بيمه‌شدهاي، مدارك مستندي دال بر اينكه در گذشته در كارگاهي اشتغال داشته، به شعبه تأمين اجتماعي فعلي خود ارائه دهد(مانند فيش حقوقي، حكم استخدام و ….). كميته‌اي اين مدارك را در شعبه مورد بررسي قرار مي‌دهد.

براساس اين قانون، افرادي كه در كارهاي سخت و زيان‌آور شاغل هستند، با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت متوالي يا ۲۵ سال به صورت متناوب، تا سقف ۳۵ روز حقوق بازنشسته مي‌شوند، يعني به ازاي هر سال، ۱٫۵ سال براي بيمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قياس هم از خدمات تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود.

از كارافتادگي ناشي از بيماري بايد به تأييد پزشك معالج برسد و در كميسيون پزشكي اين امر مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. براساس ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي، وقتي از كارافتادگي به تأييد كميسيون پزشكي برسد ادامه …

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی