دسته: نرم افزار همکاران سیستم
۱۱- آموزش رایگان همکاران سیستم- معرفی و ایجاد حساب‌های معین در همکاران سیستم

سطح معين آخرين سطح اصلي از طبقه‌بندی حساب‌ها در نرم‌افزار همکاران سیستم است. اين سطح همچنين سـطح عمليـاتي سيسـتم نيـز می‌باشد كه در صدور سند شركت می‌نماید. كد سطح معين عبارت است از كد گروه، كد كل و ارقـامي كـه به معين اختصاص دارد. حساب‌ها در سطح معين با تفصیلی‌ها و در سطوح مختلف ارتباط پيدا می‌کنند.

۱۰- آموزش رایگان همکاران سیستم- معرفی و ایجاد حساب‌های کل در همکاران سیستم

حساب‌های كل اقلام صورت‌های مالي را تشكيل می‌دهند و هم‌چنین در نوشـتن دفاتر و گزارش‌گیری از آن‌ها استفاده می‌شود. ماهيت حساب‌ها در سطح كل تعريف می‌گردد. در این مطلب نحوه ایجاد حسابهای کل در همکاران سیستم آموزش داده شده است.

۹- آموزش رایگان همکاران سیستم- معرفی و ایجاد گروه حساب‌ها

به اولين طبقه در طبقه‌بندی حساب‌ها، گروه می‌گویند كه سرفصل‌های اصـلي در صورت‌های مالي را تشكيل می‌دهند. نوع حساب در اين طبقه تعيين می‌گردد و درنتیجه زيرمجموعـه هـر گروه داراي انواع يكساني می‌باشند.

۸- آموزش رایگان همکاران سیستم- ساختار كدينگ در همکاران سیستم

در سيستم حسابداري از سه سطح اصلي گروه، كل، معـين و سـه سـطح به‌عنوان سـطوح تفصـيلي استفاده می‌شود. سطوح تفصيلي در سيستم به‌صورت شناور معرفي می‌شوند و اصطلاحاً بـه آن يونيـك می‌گویند.

كدينگ سيستمي از اعداد است كه براي طبقه‌بندی اقلام به‌منظور سـهولت در ثبـت، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به كار می‌رود. کدینگ کردن صرفاً مخصوص حسابداری نیست و در بسیاری از فعالیت‌ها کاربرد دارد.

به‌طورکلی، سه معیار زیر از مهم‌ترین معیارهای دسته‌بندی و طبقه‌بندی حساب‌ها در حسابداری هستند: طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حساب، طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نحوه عمل در پايان سال، طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها

نرم افزارها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که جهت حفظ امنیت محرامانه بودن اطلاعات برای هر فرد نام کاربری، رمز عبور و سطح دسترسی مشخصی تعیین میشود. در ادامه چگونگی ورود به نرم افزار همکاران سیستم آموزش داده می‌شود

پيش از شـروع كـار بـا سيسـتم مـواردي را در ارتبـاط بـا الزامـات قـانوني اسـتفاده از سیستم‌های كامپيوتري يادآور می‌شویم:

نرم‌افزار حسابداري مالي، به‌عنوان بخشي از سيستم يكپارچـه اطلاعـات مـديريتي همكـاران سيسـتم، وظيفه جمع‌آوری نتايج عمليات و فعالیت‌های اقتصادي يك سازمان را بر عهده دارد.

هدف صورت‌های مالی در حسابداری صورت‌های مالی خلاصه‌ای از عملیات اصلی، فعالیت‌های تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است.   این گزارش‌ها حاوی نتایج فعالیت‌های واحد تجاری در یک دوره زمانی مشخص است. این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با […]

قبل از ورود به آموزش نرم افزار لازم است پیشینه کار حسابداران و متخصصان مالی بررسی شود که مشخص شود چگونه جایگاه و وظیفه آن‌ها در حال تکامل بوده و نقش مهمی را در رهبری آینده شرکت‌ها ایفا خواهند نمود.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی