دانش آموخته دکتری حسابداری هستند و تخصص ایشان مدیریت مالی و استقرار دهنده سیستم‌های مالی می‌باشد.