تیم هیات علمی حساب کتاب متشکل از چندین دکتری حسابداری و مدیران مالی می باشد.