برچسب زده شده با : کمک ازدواج

بر اساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به‌عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود.

در این مطلب تعاریف و اصطلاحات بیمه تامین اجتماعی شامل کمک کفن و دفن، غرامت، مستمرى، بازنشستگى، ازکارافتادگى جزئى، ازکارافتادگى کلى، کمک عائله‌مندى، کمک ازدواج ، وسایل کمک پزشکى ، حادثه، ، حق بیمه ، مزد، حقوق ، کارمزد ، کارفرما، کارگاه ، خانواده بیمه شده، بیمه شده ارائه شده است.

براساس قانون تأمين اجتماعي، کمک هزینه ازدواج به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط ذیل باشند:

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی