برچسب زده شده با : کارگر

روز جمعه، تعطیل هفتگی کارگران بوده که درازای آن مستحق دریافت مزد می‌باشد. ممکن است در بعضی از مشاغل، نیاز باشد تا کارکنان در روزهای جمعه نیز مشغول به کار گردند که در این صورت علاوه بر دریافت ۴۰ % بیشتر از مزد روزانه، باید روز دیگری در هفته به‌عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته شود.

در این مطلب مفاهیم و تعاریف مرتبط با حقوق و دستمزد ارائه شده است. این مفاهیم شامل تعریف: کارفرما، کارگر، قرارداد کار، ساعت کار، مزد، حقوق پایه، مزایایی مستمر، مزایای مستمر غیر نقدی، کسورات قانونی، مساعده، حق بیمه و … است.

چنانچه روز تعطیل رسمی با روزهای کار هفته برخورد نماید نظر به اینکه کارگران در هفته مورد بحث بخشی از کار روز پنج شنبه را انجام نداده اند

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی