برچسب زده شده با : هیات مدیره

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت درج شده است.

      بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ […]

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی