برچسب زده شده با : نمونه صورتجلسه

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تعیین اعضاء هیئت تصفیه درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام درج شده است.

در مطلی زیر نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری قرار داده شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت درج شده است.

      بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ […]

در این مطلب نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی