برچسب زده شده با : مستمری بازنشستگان

براساس اين قانون، افرادي كه در كارهاي سخت و زيان‌آور شاغل هستند، با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت متوالي يا ۲۵ سال به صورت متناوب، تا سقف ۳۵ روز حقوق بازنشسته مي‌شوند، يعني به ازاي هر سال، ۱٫۵ سال براي بيمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قياس هم از خدمات تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود.

نحوه بازنشستگي بيمه‌شدگان در مشاغل مختلف به سه دسته تقسیم می شود. دستهاول: بازنشسته شدن شاغلین عادي قبل از ۱۴ مهرماه سال ۸۰ دسته دوم:ازنشسته شدن شاغلین بین ۱۴ مهرماه سال ۸۰ تا انتهای سال ۸۹ و دسته سوم: از سال ۹۰ به بعد

حسب ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود(ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار، مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

مستمری بازنشستگی کسانی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعمال شده آنان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر اینکه این افزایش دستمزد بـه دلیل ارتقاء شغلـی نباشد صنـدوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شدههای مذکور را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

مستمری بگیران زن بازنشسته و از کار افتاده کلی در صورتی از کمک هزینه عائله‌مندی بر خوردار می‌گردند که در عین حال دارای سه شرط باشند

مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران بر چه مبنایی افزایش می‌یابد؟

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی