برچسب زده شده با : مالیات اضافه‌کاری

پرداخت حقوق قانون کار در قبال میزان ساعات کار عنوان‌شده در قانون کار است اما درصورتی‌که کارگران بیش از ۴۴ ساعت در هفته مشغول کار گردند باید شرایط ذیل رعایت گردد.

دانلود کتاب مرور جامع بر حقوق و دستمزد

در این مطلب فایل کتاب مرور جامع بر حقوق و دستمزد که توسط مسعود صادقی، رسول علی حسینی تهیه شده است برای دانلود درج شده است.

به عنوان حسابدار دایره حقوق و دستمزد حتماً د ر بدو ورود به یک شرکت و در ادامه همکاری با آنها موارد ذیل را مدنظر قرار دهید:

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی