برچسب زده شده با : فوق العاده

اقلام زیر مشمول محاسبه حق بيمه هستند

۱-دستمزد و حقوق

۲- کارمزد و حق الزحمه

۳-حق مشاوره

مستند به ماده ۵۸ ق.ک برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ % اضافه برمزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

فوق‌العاده نوبتی (شيفت) بر اساس تعریف ماده ۵۵ قانون کار، کار نوبتی به کاری گفته می‌شود که زمان انجام آن ثابت نیست و به دلیل ویژگی‌های شغلی، زمان حضور کارگر در محل کارش طی یک ماه تغییر می‌کند.

در این پست نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی