برچسب زده شده با : فوق العاده نوبت کاری

در جدول زیر خلاصه مبالغ قابل پرداخت بابت فوق العاده‌های حقوق و دستمزد ارائه شده است.

فوق‌العاده نوبتی (شيفت) بر اساس تعریف ماده ۵۵ قانون کار، کار نوبتی به کاری گفته می‌شود که زمان انجام آن ثابت نیست و به دلیل ویژگی‌های شغلی، زمان حضور کارگر در محل کارش طی یک ماه تغییر می‌کند.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی