برچسب زده شده با : فوق العاده جمعه کاري

انواع فوق العاده در حقوق و دستمزد به شرح زیر است. برای کسب اطلاعات در مورد هر کدام از آنها روی لینک آن کلیک کند.

روز جمعه طبق ماده ۶۲ قانون کار،روز تعطیلی کارگران است و در مشاغلی که برحسب ضرورت نیاز به فعالیت کارگران در این روز باشد روز دیگری بجای جمعه برای تعطیلی توافق شده و کارگرانی که به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند ۴۰ % اضافه برمزد دریافت خواهند داشت.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی