برچسب زده شده با : سنوات خدمت

به کارگرانی که از شروع بکار آن‌ها یک سال گذشته باشد پایه سنواتی تعلق می‌گیرد یا به عبارتی درازای هر یک سال سابقه کار، یک‌پایه به‌عنوان سنوات کار به کارگر تعلق می‌گیرد پایه سنوات از شروع سال دوم به کارگران تعلق‌گرفته و باید با حقوق پایه آن‌ها جمع و پرداخت گردد.

بر اساس قانون کار به ازای هرسال خدمت یک ماه حقوق در نظر گرفته می‌شود. منظور از حقوق یا مبنای محاسبه حق سنوات، در کارگاه‌های که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه )مزد مبنا( و در واحدهایی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل) خواهد بود.

كساني كه طبق كارت پايان خدمت، خدمت نظام وظيفه را انجام داده‌اند، ميتوانند با ارائه مدارك به شعبه پرداخت کننده حق بیمه، درخواست احتساب سوابق خدمت سربازي كنند.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی