برچسب زده شده با : ساعات کار کارگران

طبق قانون کار ساعات کار کارگران دارای انواع مختلفی است مثل: کار روز، کار شب، کار مختلط، کار متناوب، کار نوبتی، کارهای سخت و زیان‌آور.

در قانون کار ایران ساعت کار ماهانه مشخص نشده است بلکه ساعات کار عادی تعیین شده توسط قانون کار ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است. در نتیجه برای تبدیل ساعت کار هفتگی به ساعت کار ماهانه اختلاف نظر وجود دارد.

برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی، ماه شمسی برابر ۳۰ روز است، لذا در قانون کار، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه می گردد البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب می گردد.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی