برچسب زده شده با : تامین اجتماعی

در این مطلب فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای دانلود درج شده است. مخاطبان تامین اجتماعی باید پس از دریافت و تکمیل فرم های مورد نظر، آنرا به شعبه مربوطه تحویل نمایند.

حداکثر شرط سنی جهت پذیرش تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری ۵۰ سال تمام برای مردان و زنان در صورت دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد.

حسب ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود(ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار، مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی