برچسب زده شده با : تامين اجتماعی

وظايف شرکت ها در قبال سازمان تأمين اجتماعی

هر شرکت تازه تأسیس باید نزد سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاه دریافت نماید تا بتواند بر اساس کد کارگاهی دریافتی، کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام و بیمه نماید.

حمايت‌ سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان شامل موارد زیر است:

۱- حمایت در برابر حوادث و بیماری ها

۲- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

۳-پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

۴-پرداخت مستمری ازکارافتادگی(کلی و جزئی(

۵-پرداخت مستمری بازنشستگی

۶-پرداخت مقرری بیمه بیکاری

۷-پرداخت غرامت نقص عضو

کلیه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می‌شوند، حداکثر شرط سنی جهت پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تمام می‌باشد

کارفرمایان یا مسئولین کارگاهه‌ا موظفند گزارش تمامی حوادث را به صورت کتبی به اطلاع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی محل برسانند.  لذا به محض اعلام گزارش حادثه توسط کارفرما، واحدهای اجرایی سازمان مکلفند به منظور انطباق حادثه با ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی اقدامات الزم را معمول نمایند.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی