دسته: حقوق و مالیات

حسب ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود(ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار، مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

مستمری بازنشستگی کسانی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعمال شده آنان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر اینکه این افزایش دستمزد بـه دلیل ارتقاء شغلـی نباشد صنـدوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شدههای مذکور را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

مستمری بگیران زن بازنشسته و از کار افتاده کلی در صورتی از کمک هزینه عائله‌مندی بر خوردار می‌گردند که در عین حال دارای سه شرط باشند

مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران بر چه مبنایی افزایش می‌یابد؟

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی