دسته: اصول حسابداری 2
تغییر استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

در سال ۱۳۹۷ طبق نظر سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۹۷)، جایگزین استاندارد حسابداری ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۷۹) گردید. تغییرات اعمال شده در استاندارد جدید در جهت  رعايت‌ مفاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) 1 ارائه صورتهای مالی (ویرایش ۲۰۱۷) است. اجرای الزامات این استاندارد، منجر به کنارگذاری […]

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی