دسته: نمونه صورتجلسه

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تعیین اعضاء هیئت تصفیه درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام درج شده است.

در این پست یک نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام قرار داده شده است. این صورتجلسه بعد از تهیه در شرکت باید ابتدا در اداره ثبت شرکت ها و سپس روزنامه رسمی منتشر کرد.

در این پست یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه قرار داده شده است. این صورتجلسه بعد از تهیه در شرکت باید ابتدا در اداره ثبت شرکت ها و سپس روزنامه رسمی منتشر کرد.

در این پست نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص قرار داده شده است.

در مطلی زیر نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری قرار داده شده است.

در ادامه این مطلی نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب یک نمونه نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت درج شده است.

      بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ […]

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی