دسته: دانلود فرم‌ها
نمونه نامه عدم نیاز کارگر جهت معرفی به اداره کار

در ادامه این مطلب چند نمونه نامه عدم نیاز به کارگر(کارمند) در پایان قرارداد درج شده است. این نامه یکی از مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده بیمه بیکاری نیز به شمار می‌آید.

در این مطلب فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای دانلود درج شده است. مخاطبان تامین اجتماعی باید پس از دریافت و تکمیل فرم های مورد نظر، آنرا به شعبه مربوطه تحویل نمایند.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تعیین اعضاء هیئت تصفیه درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی درج شده است.

در این مطلب یک نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام درج شده است.

در این پست یک نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام قرار داده شده است. این صورتجلسه بعد از تهیه در شرکت باید ابتدا در اداره ثبت شرکت ها و سپس روزنامه رسمی منتشر کرد.

در این پست یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه قرار داده شده است. این صورتجلسه بعد از تهیه در شرکت باید ابتدا در اداره ثبت شرکت ها و سپس روزنامه رسمی منتشر کرد.

در این پست نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص قرار داده شده است.

در مطلی زیر نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری قرار داده شده است.

در ادامه این مطلی نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

در این مطلب یک نمونه نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص درج شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی