0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

حساب کتاب | مرجع رسمی آموزش حسابداری و حسابرسی | ارائه کتاب، جزوه، فیلم، پادکست، فایل ارائه، چک لیست‌های کاربردی​

6- آموزش رایگان همکاران سیستم-انواع حساب‌ها در حسابداری و نرم‌افزارها

همکاران سیستم

انواع حساب‌ها در حسابداری و نرم‌افزارهای حسابداری مثل همکاران سیستم

تعريف حساب: حساب مفهومي است كه اطلاعات مربوط به هريك از انواع دارايي، بدهي و سـرمايه يـك موسسـه(شرکت) برحسب اعداد قابل‌سنجش به واحد پول در آن ثبت می‌شود. حساب‌هایی که در شرکت‌ها و مؤسسات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان برحسب مبنای گوناگونی دسته‌بندی نمود. به‌طورکلی، سه معیار زیر از مهم‌ترین معیارهای دسته‌بندی و طبقه‌بندی حساب‌ها در حسابداری هستند:

 1. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حساب
 2. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نحوه عمل در پايان سال
 3. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها

دوستان عزیز برای پیگیری مجموعه آموزش رایگان همکاران سیستم مطالب آموزشی این موضوع را به ترتیب شماره گذاری شده مطالعه کنید.

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حساب

این دسته بندی در نرم افزار همکاران سیتم در بخش معرفی “گروه حسابها” مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حسابها به شرح زیر است:

حساب‌های ترازنامه‌ای: به مجموعه‌ای از حساب‌ها كه نشان‌دهنده “وضعيت مـالي” شرکت در يـك تاريخ مشخص هستند حساب‌های ترازنامه‌ای می‌گویند.

حساب‌های سود و زياني: به مجموعه‌ای از حساب‌ها كه نشان‌دهنده “عملكرد مالي” شرکت در يـك دوره مالي هستند حساب‌های سود و زياني می‌گویند.

حساب‌های انتظامي: حساب‌هایی كـه ماهيـت مـالي ندارنـد و صـرفاً جهـت “مقاصـد آمـاري” نگهـداري می‌شوند را انتظامي می‌گویند.

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نحوه عمل در پايان سال

حساب‌های دائمی: به‌حسابهایي كه مانده آن‌ها در پايان سال ‌به‌ سال مـالي بعـد منتقـل می‌شود حساب‌های دائمی گفته می‌شود. مانده اين حساب‌ها در پايان سال توسط تراز اختتاميه بسـته می‌شود و در سال جديد با استفاده از تراز افتتاحيه ايجاد می‌گردند. حساب‌های ترازنامه‌ای از نـوع حساب‌های دائمی هستند. تمام حساب‌های دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام مثل حساب‌های موجودی نقد و بانک، حساب‌های دریافتنی/پرداختنی، موجودی مواد و کالا، پیش دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها از این دسته‌اند.

حساب‌های موقت: به‌حساب‌هایی كه مانده آن‌ها در پايان سال مالي صـفر می‌شود و بـه سـال بعـد منتقل نمی‌شود، حساب‌های موقت می‌گویند. حساب‌های سود و زياني از نوع حساب‌های موقـت هسـتند. درآمد/فروش، خرید، هزینه‌های مستقیم خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و کلیه هزینه‌ها به‌حساب خلاصه سود و زیان بسته می‌شوندو مانده آنها در پایان سال صفر می‌شود.

حساب‌های مخلوط: این حساب‌ها همان‌طوری که از نامشان پیداست، مخلوطی از حساب‌های دائمی و موقتی‌اند. بدین ترتیب در پایان دوره مالی، با استفاده از تعدیلات، آن قسمت از مانده‌حساب را که جزء حساب‌های موقتی است باید به‌عنوان درآمد/هزینه دوره شناسایی شود و به خلاصه سود و زیان بسته می‌شوند و مابقی که جزء حساب‌های دائمی است به ترازنامه پایان دوره انتقال می‌یابد. پیش‌پرداخت هزینه و پیش‌دریافت‌ درآمد نمونه‌هایی از حساب‌های مخلوط هستند.

 

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها 

در نرم‌افزار همکاران سیستم ماهیت حسابها در سطح حسابهای کل و به صورت دقیق‌تر در سطح حسابهای تفصیلی معرفی و تعریف می‌شود. انواع طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها به شرح زیر است:

حساب‌های با ماهيت بدهكار: بر اساس تعريف، دارایی‌ها و هزینه‌ها داراي ماهيت بدهكار هستند. بـه اين معني كه افزايش اين حساب‌ها با ثبت بدهكار و كاهش آن‌ها با ثبت بستانكار نمايش داده می‌شود. این نوع ماهیت را می‌توان به دو صورت استفاده کرد:

بدهكار طي دوره(فقط بدهکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه در طول دوره مالي بايد همواره مانده‌ی بـدهكار داشـته باشند و مانده اين حساب در طول دوره نبايد بستانكار شود، انتخاب می‌شود. مثل خرید و برگشت از فروش

بدهكار پايان دوره(مانده بدهکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه بدهكار يا بستانكار شدن مانده‌ی آن‌ها در طـول دوره مهم نيست، اما در پايان دوره بايد مانده‌ی بدهكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل حساب‌های دریافتنی و پیش‌پرداخت‌ها

 

حساب‌های با ماهيت بستانكار: بر اساس تعريف، بدهی‌ها، حقوق صـاحبان سـهام و درآمـدها داراي ماهيت بستانكار هستند. به اين معني كه افزايش اين حساب‌ها بـا ثبـت بسـتانكار و كـاهش آن‌ها بـا ثبـت بدهكار نمايش داده می‌شود. این نوع ماهیت را می‌توان به دو صورت استفاده کرد:

بستانكار طي دوره(فقط بستانکار): اين گزينه بـراي حساب‌های معينـي كـه در طـول دوره مـالي بايـد همـواره مانده‌ی بستانكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل درآمد، فروش و برگشت از خرید

بستانكار پايان دوره(مانده بستانکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه بدهكار يـا بسـتانكار شـدن مانده‌ی آن‌ها در طـول دوره مهم نيست، اما در پايان دوره بايد مانده‌ی بستانكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل حساب‌های پرداختنی و پیش‌دریافت‌ها

 

حساب‌های با ماهيت دوگانه (بدهکار و بستانکار): حساب‌های که می‌توان آن‌ها را یا در سمت راست معادله حسابداری قرارداد و یا در سمت چپ و مانده آن‌ها در پایان سال می‌تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب‌جاری شرکا، سود و زیان انباشته.

حساب‌های فاقد ماهیت (مهم نيست): این گروه شامل حساب‌هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن‌ها رویداد مالی حساب نمی‌شود. حساب‌های انتظامی ازجمله این حساب‌ها می‌باشد. با انتخاب اين گزينه، ماهيت بدهكار يا بستانكار بـودن مانده‌حساب بـراي سيسـتم در زمـان صدور سند تعديل ماهيت ديگر مهم نخواهـد بـود، بنـابراين كنترلـي نيـز روي حسـاب موردنظر صـورت نخواهد گرفت.

دیدگاه شما برای ما مهم است، ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید.

حساب کتاب
مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  لینک کوتاه :
  0