0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

حساب کتاب | مرجع رسمی آموزش حسابداری و حسابرسی | ارائه کتاب، جزوه، فیلم، پادکست، فایل ارائه، چک لیست‌های کاربردی​

4- آموزش راهکاران سیستم – تنظیمات اولیه نرم افزار راهکاران سیستم

آموزش راهکاران سیستم

تنظیمات نرم افزار راهکاران سیستم

برای شروع کار با نرم‌افزار حسابداری راهکارن مثل هر نرم‌افزار دیگری می‌بایست تنظیمات اولیه موردنیاز را انجام داد. در این مطلب تنظیمات اولیه آموزش داده می‌شود. با استفاده از پيکربندي (تنظیمات) دفتر کل، می‌توانید تنظيمات موردنظرتان را در سيستم دفتر کل اعمال نماييد. این تنظیمات شامل ساختار حساب‌ها، سند حسابداري، اسناد پايان دوره، تنظیمات مالیات و عوارض، عمومي، تسعير ارز می‌باشد. در ادامه تنظیمات مربوطه به تفضیل موردبررسی قرار می‌گیرد. این تنظیمات معمولا توسط کاریر ارشد نرم افزار انجام می‌گردد.

مراحل انجام تنظیمات دفتر کل

جهت انجام تنظیمات اولیه ابتدا با نام کاربری و رمز به صفحه اصلی راهکاران وارد شود. برای باز شدن پنجره پیکربندی(تنظیمات) مشابه تصویر زیر گزينه “تنظيمات” را انتخاب کنید.

تنظیمات دفتر کل

در این پنجره  گزینه “مديريت مالي” را انتخاب نماييد.

تنظیمات دفتر کل

 به‌این‌ترتیب سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

تنظیمات دفتر کل

اين فرم شامل بخش‌های زير است:

*گزارش‌ها     *ساختار حساب‌ها        *سند حسابداری        *اسناد پایان دوره        *تنظیمات مالیات و عوارض         * ارز          *گزارش 

  1-تعریف ساختار حساب‌ها: توجه داشته باشید که ساختار حساب‌ها در سیستم راهکاران به‌صورت درختی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر بین “گروه حساب”، ” حساب کل”، “حساب معین” رابطه سلسله مراتبی برقرار است؛ بنابراین کد هر حساب شامل کد حساب، “گروه حساب” بالاتر است. به‌عنوان‌مثال کد حساب معین دربرگیرنده حساب معین مربوط به خود است با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد.

این پنجره دارای چهار بخش است. در بخش اول با عنوان “دفتر کل”، نوع دفتر برای اعمال تنظیمات مشخص می‌شود. با استفاده از اين گزينه (پيکان شماره 1) می‌توانید دفتر کل موردنظرتان را براي اعمال تنظيمات کدينگ حساب‌ها انتخاب نماييد.

در بخش دوم با عنوان “کد حساب‌ها” (پيکان شماره 2) می‌توانید طول حساب‌های گروه/کل/معين/تفصيلي را مشخص نماييد. هر شرکت بر اساس نیاز خود و کدینگ مدنظر خود طول کد حساب‌ها را در این بخش مشخص می‌کند. به‌عنوان‌مثال اگر تعداد کد گروه حساب­ها 1 در نظر گرفته شود، حداکثر 10 گروه حساب می‌توان مشخص نمود.

نکته1: درصورتی‌که گزينه “امکان استفاده از کاراکتر” انتخاب‌شده باشد، در کد حساب‌ها می‌توانید از کاراکتر (حروف) نيز استفاده نماييد.

نکته2: توجه داشته باشيد که کد تفصيلي در سطح کل سيستم است و نه در سطح دفتر کل.

نکته3:  تا زماني که ساختار حساب در دفتر کل موردنظرتان تعریف‌نشده است، امکان تغيير در تنظيمات کدينگ حساب‌ها رادارید.

در بخش سوم با عنوان “ویژگی حساب‌ها”، می‌توان فعال یا غیرفعال بودن ویژگی پیگیری و ویژگی تعدادی را مشخص نمود. در اين قسمت (پيکان شماره 3) می‌توانید مشخص نماييد که در سيستم امکان پيگيري و اجباري بودن آن، امکان تعدادي و اجباري بودن آن  وجود دارد يا خير. توجه داشته باشيد درصورتی‌که ويژگي پيگيري و ويژگي تعدادي در سيستم وجود داشته باشد، فيلدهاي شماره پيگيري، تاريخ پيگيري و همچنین فيلد تعداد در سند حسابداري و همچنين فيلد ويژگي پيگيري و ويژگي تعدادي در ساختار حساب (معين) نمايش داده می‌شود.

 و در بخش چهارم با عنوان “سطوح تفضیل” تعداد سطوح تفضیل موردنیاز تعیین می‌گردد. با استفاده از اين گزينه (پيکان شماره 4) می‌توانید تعداد سطوح تفصيلي موردنظرتان را به ازاي دفتر کل انتخابي، مشخص نماييد. در اين صورت در ساختار حساب‌ها  فقط به‌اندازه تعداد سطح مشخص‌شده می‌توانید براي حساب معين سطح تفصيلي  داشته باشيد.

نکته 1: زماني که ساختار حساب تعريف شود، امکان تغيير تعداد سطوح تفصيلي وجود ندارد.

نکته 2: توجه داشته باشيد که کد تفصيلي در سطح کل سيستم است و نه در سطح دفتر کل.

2-سند حسابداري: مشابه تصویر زیر گزینه سند حسابداری را انتخاب نمایید تا پنجره بعدی باز شود. با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

این پنجره دارای چهار بخش است. در بخش اول با عنوان “دفتر کل”، نوع دفتر برای اعمال تنظیمات مشخص می‌شود. با استفاده از اين گزينه (پيکان شماره 1) می‌توانید دفتر کل موردنظرتان را براي اعمال تنظيمات کدينگ حساب‌ها انتخاب نماييد.

در بخش دوم با عنوان “شماره سند” (پيکان شماره 2) می‌توانید به ازاي شعبه‌های موجود در سيستم، شروع شماره عطف سند حسابداري را مشخص نماييد. توجه داشته باشيد که زماني که در شعبه مربوطه، سند حسابداري صادرشده باشد، امکان تغيير اين گزينه را نداريد.

در بخش سوم با عنوان “ساير” (پيکان شماره 3) می‌توانید تنظيمات مربوط به حذف سند حسابداري صادرشده از ساير سیستم‌ها و امکان ويرايش مقادير پيگيري و تعداد و  شرح و تفصيلي براي اسناد با وضعيت بعد از در حال بررسي را مشخص نماييد.

نکته: در صورتي می‌توانید مقدار تفصيلي سند بعد از وضعيت در حال بررسي را ويرايش کنيد که به تاريخ بزرگ‌تر يا مساوي آن، اسناد پايان سال صادر نشده باشد.

و در بخش چهارم با عنوان “شماره‌گذاری” (پيکان شماره 4) می‌توانید به ازاي دوره‌های مالي موجود در سيستم، شماره‌گذاری سند حسابداري را در سطح کل شعب و يا به تفکيک شعب تنظيم نماييد. درصورتی‌که اين گزينه انتخاب‌شده باشد، اسناد حسابداري در هر شعبه، به تفکيک شماره‌گذاری می‌شود. توجه داشته باشيد که در هر دوره مالي تا زماني که سند حسابداري صادر نشده باشد امکان تغيير اين گزينه رادارید

3- اسناد پايان دوره: با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

در اين قسمت به ازاي هر دوره مالي، می‌توانید تنظيمات مربوط به صدور اسناد پايان سال را مشخص نماييد:

با انتخاب گزينه “صدور سند تسعير ارز  قبل از سند بستن حساب‌ها” درصورتی‌که براي آخرين نرخ ارز گردش دار حساب معين تسعير پذير، سند تسعير ارز صادر نشده باشد، سيستم اجازه صدور سند بستن حساب را نمی‌دهد.

با انتخاب گزينه “صدور سند تعديل ماهيت اجباری می‌باشد”، سيستم کنترل می‌کند که قبل از سند اختتاميه حتماً سند تعديل ماهيت صادرشده باشد.

با انتخاب گزينه “امکان صدور اسناد پايان سال به تفکيک شماره و تاريخ پيگيري” اسناد پايان سال به تفکيک شماره پيگيري و تاريخ پيگيري صادر می‌شود. توجه داشته باشيد که در هر دوره مالي تا زماني که سند پايان سال صادر نشده باشد امکان تغيير اين گزينه رادارید

با انتخاب گزينه “صدور اسناد جداگانه به ازاي شعب” اسناد پايان سال به تفکيک شعبه‌های موجود صادر می‌شود. توجه داشته باشيد که در هر دوره مالي تا زماني که سند پايان سال صادر نشده باشد امکان تغيير اين گزينه رادارید.

4- تنظیمات مالیات و عوارض: با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می‌دهد:

درصد عوارض و مالیات بر اساس دوره مالی توسط کاربر تنظیم می‌شود. به هنگام ثبت قلم دارای معین مالیات پذیر در صدور سند حسابداری، مقادیر مالیات و عوارض نمایش داده‌شده در پنجره وضعیت مالیاتی بر اساس این درصدها به‌صورت پیش‌فرض به کاربر نمایش داده می‌شود که در حال حاضر امکان ویرایش هم وجود دارد.

5- عمومي: در تنظیمات اولیه کار با راهکاران ابتدا ارز مورداستفاده را مشخص نمود. نرم‌افزار راهکاران سیستم از ارزهای مختلف پشتیبانی می‌کند. با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

در اين قسمت می‌توانید ارز عملياتي موردنظرتان را مشخص نماييد. توجه داشته باشيد که بعد از گردش سيستم، امکان تغيير اين مورد را نداريد.

6- ارز: با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

در اين قسمت می‌توانید، تنظيمات ارزي مربوط به سند حسابداري ارزي را مشخص نماييد. اين تنظيمات به ازاي دفتر کل می‌باشد.

با استفاده از گزينه عامل ثابت (پيکان شماره 1) می‌توانید در سند حسابداري ارزي، عامل ثابت خود را مشخص نماييد.

نکته: هنگام ويرايش اطلاعات ارزي سند حسابداري با انتخاب يکي از مقادير به‌عنوان عامل ثابت، هنگام تغيير يکي از دو مقدار ديگر مقدار سوم بر اساس عامل ثابت و مقدار تغيير کرده، محاسبه و به‌روز می‌شود.

درصورتی‌که گزينه “امکان درج دستي نرخ ارز” را انتخاب نماييد، می‌توانید در سند حسابداري ارزي به‌صورت دستي و بدون انتخاب از فهرست، نرخ موردنظرتان را وارد نماييد در غير این صورت تنها امکان واردکردن نرخ ارز از فهرست وجود خواهد داشت. همين مورد براي فيلد نرخ تبديل ارز نيز وجود دارد.

درصورتی‌که گزينه “امکان ويرايش مبلغ به ارز مبنا” را انتخاب نماييد، می‌توانید در سند حسابداري ارزي مقدار فيلد مبلغ به ارز مبنا را که توسط سيستم به‌صورت پیش‌فرض محاسبه می‌شود، به مقدار موردنظرتان تغيير دهيد.

توجه داشته باشيد درصورتی‌که امکان نمايش نرخ تبديل ارز، ارز مبنا و مبلغ به ارز مبنا را انتخاب کرده باشيد، در سند حسابداري ارزي فيلدهاي نرخ تبديل ارز و ارز مبنا و مبلغ به ارز مبنا نمايش داده می‌شود.

7-تسعير ارز:  با انتخاب اين گزينه، سيستم فرم زير را به شما نمايش می‌دهد:

در اين قسمت می‌توانید حساب تسعير ارز موردنظرتان را انتخاب نماييد. در زمان صدور سند تسعير ارز، حساب مربوط به سود (زيان) تسعير ارز از اين قسمت مشخص می‌شود.

حساب‌های معين موقت و تفصيل ناپذير (بدون سطح تفصيلي) و غير ارزي قابل انتخاب به‌عنوان حساب تسعير ارز می‌باشد.

 

 

حساب کتاب
مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  لینک کوتاه :
  0