آموزش چگونگی استفاده از بیمه بیکاری

دسته بندی ها : بیمه و حقوق, بیمه و مالیات 8 آوریل 2018 مدیر سایت 2072 بازدید

آموزش چگونگی استفاده از بیمه بیکاری

۱-مشمولین بیمه بیکاری(ماده ١):

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند مشمول مقررات این قانون میباشند.(گروھھای زیر مستثنی ھستند: ١بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی. ٢صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری. ٣اتباع خارجی).

۲- تعریف بیکار (ماده ۲):

بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

تبصره ١ بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواھند بود.

 تبصره ٢ بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قھریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتشسوزی و… بیکار میشوند با معرفی واحد کار وامور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند کرد.

۳- تعریف بیمه بیکاری(ماده ۳):

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتھای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، بهبیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

۴- چگونگی استفاده از مزایا(ماده ۴):

 بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواھد شد.

 تبصره بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواھند کرد.

۵- میزان حق بیمه بیکاری(ماده ۵):

حق بیمه بیکاری به میزان (٪٣ )مزد بیمه شده میباشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواھد شد.

تبصره مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و ھمچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتھای تأمین اجتماعی در قانون و مقرراتتأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

۶- شرایط احراز استحقاق بیمه بیکاری(ماده ۶):

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواھند داشت:

الف بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶)ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ٢ ماده ٢ (بیکاری به علت بروز حوادث قھریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتشسوزی و…)این قانون از شمول این بندمستثنی میباشد.

توضیح مهم:افرادی که قرارداد موقت دارند اگر در حین قرارداد اخراج شوند در صورت داشتن ۶ ماه سابقه در کارگاه می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند. و اگر قرارداد آنها خاتمه یافته باشد و کارفرما آنان را برای تجدید قرارداد دعوت نکرده باشد باید در آخرین کارگاه یکسال سابقه داشته باشند تا بتوانند از مقرری یمه بیکاری برخوردار شوند.

ب بیمه شده مکلف است ظرف (٣٠ )روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدھای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دھد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص ھیأت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواھد بود.

ج بیمه شده بیکار مکلف است در دورهھای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نھضت سوادآموزی و یا سایرواحدھای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود شرکت نموده و ھر دو ماه یک بار گواھی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

 تبصره ١ کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده میشوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواھد شد.

بصره ٢ مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواھدشد.

۷- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری (ماده ٧):

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر٣۶ ماه و برای متأھلین یا متکلفین حداکثر ۵٠ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل میباشد:

تبصره افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول به کار نشده اند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

۸- مبلغ پرداخت مقرری بیمه بیکاری(ماده ٧):

ب- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ٪۵۵ متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده میباشد. به مقرری افراد متأھل یامتکفل، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء ھر یک از آنھا به میزان ٪١٠ حداقل دستمزد افزوده خواھد شد. در ھر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از ٪٨٠ متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزھای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر ۹۰ درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف ۳ ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواھد شد(تبصره۱).

افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از: ١ھمسر (زن یا شوھر( ٢فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند. ٣فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از ھجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند. ۴ پدر و مادر که سن پدر از ۶۰سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در ھر حال معاشآنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد. ۵خواھر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندھای ۲و۳ این تبصره(تبصره۲).

تبصره ٣ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیگردد.

تبصره ۴ در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوھر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء ھر یک از فرزندان خواھد بود

تبصره ۵ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندھای ”الف“ و ب“ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواھند کرد.

تبصره ۶ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریھای تأمین اجتماعی از پرداخت ھر گونه مالیات معاف خواھد بود.

نکته: در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ٧ قانون محاسبه و پرداخت خواھد شد.

 

۹- زمان شروع بیمه بیکاری(ماده۷):

مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

۱۰- موارد قطع مقرری بیمه بیکاری (ماده ٨)

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواھد شد.

الف زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.

ب بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نھضت سوادآموزی و سایر واحدھای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دورهھای کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنھادی خودداری ورزد.

د بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.

 ه بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

تبصره ١ در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواھد بود.

مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور میباشند.

تبصره ٢ چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرریدریافتی از تاریخ اشتغال خواھد بود.

تبصره ٣ دریافت کمک ھزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواھد بود.

نکته۱: مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب وکار و یا موافقت اصولی می شوند از تاریخ آغاز بھره برداری و کسب وکار طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی قطع می گردد.

نکته۲:در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان ، مشروط بر آن که متاھل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت بشرط عدم اشتغال ، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواھد شد.

نکته۳: مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاھل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواھد شد.

نکته۴: بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده است وموظف است در فاصله زمانھای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می گردد در اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید

منابع:

۱- قانون بیمه بیکاری

۲- آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری شماره ١٢٢۶٢۶/ت ۴٠۴ ه تاریخ ١٩/١٠/١٣۶٩

دیدگاه شما برای ما مهم است، ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید.

 

حساب کتاب
مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

آخرین مطالب را در تلگرام با ما دنبال کنید کانال تلگرام

مطالب مشابه:

نظرات کاربران

 1. یاسمین گفته :
  19:19 2018/04/12

  سلام

  در صورتی که در مدت استفاده از بیمه بیکاری بچه به دنیا بیاد تکلیف چی میشه؟

  • سلام

   با اطلاع رسانی به سازمان و ارائه اسناد و مدارک مربوطه حق اولاد را زیاد می کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه :