دانلود رایگان خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل- دکتر نمازی

دسته بندی ها : تحصیلات تکمیلی, حسابداری مدیریت, دانلودها 11 مارس 2018 مدیر سایت 6086 بازدید

در ادامه این مطلب خلاصه فصول دهگانه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل- دکتر نمازی برای شما عزیزان قرار داده شده است.

خلاصه کل کتاب( دانلود فایل)

فصـل اول: تعـاریف و کلیـات حسابـداري مدیـریت (دانلود فایل)
تعریف حسابداري مدیریت
تعریف حسابداري مالی، حسابداري صنعتی
تفاوت عمده
سیر تکاملی MA
دلایل پیدایش SMA
پیشرفت‌هايSMA
وجه تمایز  SMAبا  MAسنتی

حسابداري تکنولوژي پیشرفته تولیدي
انواع اطلاعات حسابداري مدیریت
موقعیت سازمانی حسابداران مدیریت
نقش حسابداران مدیریت در سازمان
معلومات ضروري براي حسابدارن مدیریت
عوامل عمده‌اي که عملیات واحدهاي صنعتی را دگرگون ساخته

فصـل دوم : هزینـه یابی بـر مبنـاي فعالیـت ABC(دانلود فایل)

مقدمه
سیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی هاي آن
مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظران
مروري بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت
خلاصه انحرافات هزینه در سیستم هاي هزینه یابی سنتی
تعیین فعالیت هاي بدون ارزش افزوده
مهندسی ارزش ساختار هزینه
طبقه بندي فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
گام هاي عملی براي پیاده سازي سیستمABC
موارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
چه شرکتهایی بهتر است از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کنند
معایب سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

فصـل سـوم: هزینـه یابی بـر مبنـاي فعـالیت زمان گـرا  TDABC(دانلود فایل)
مقدمه
مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
چالش هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت
سازوکارهزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا
مقایسه دو مدل  ABCو TDABC

قدرت پیش‌بینی مدل  ABC
معادلات زمانی
به روز رسانی مدل
نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
پیاده سازي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا( (TDABC
معایب سیستم

فصـل چهارم :تجـزیه و تحلیـل زنجیـره ارزش (دانلود فایل)
مقدمه
مفهوم زنجیره ارزش
تشریح اجزاء زنجیره ارزش
سیستم هاي سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
تعرف مدیریت استراتژیک
مزایاي زنجیره ارزش
تعریف زنجیره ارزش
مزیت هاي تکنیک در موسسه ي حسابداران مدیریت آمریکا
موارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزش
طبقه بندي چرخه هاي زنجیره ارزش
مراحل تصمیم گیري استراتژیک براي ساخت شرکت هوشمند
استفاده از زنجیره ارزش براي کاهش زمان تولید
تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصی
مقایسه ي مدل پورتر با فعالیت هاي یک کتابخانه ي تخصصی

فصـل پنجم : هزینـه یابی بر مبنـاي هـدف TC (دانلود فایل)
مقدمه
تاریخچه هزینه یابی بر مبناي هدف

ضرورت هاي هزینه یابی بر مبناي هدف
ویژگیهاي دنیاي جدید کسب و کار
تعریف هزینه یابی بر مبناي هدف
مقایسه هزینه یابی بر مبناي هدف و هزینه یابی سنتی
مفاهیم هزینه یابی هدف
مراحل اجراي هزینه یابی هدف
اصول کلیدي در هزینه یابی بر مبناي هدف
تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFDبراي گزینه هاي پذیرفته شده مختلف
مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود
مطالعه موردي
تفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکا
اجراي هزینه یابی بر مبناي هدف در ایران

فصـل ششم : هزینه یابی کایزن (KCبهبود مستمر) (دانلود فایل)
مقدمه
تاریخچه کایزن
کایزن چیست؟
ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده
اقدامات کایزنی در سازمانهاها
انواع مختلف مودا
مفاهیم هزینه یابی کایزن
مراحل اجراي کایزن
مدیریت و کایزن
بودجه بندي و کایزن
سیکلهاي کنترل کاهش هزینه هاي فرآیند کایزن
اصول بیست گانه مدیریت در کایزن
مرحله آماده سازي یا پنج ت
مرحله آماده سازي – تشخیص
مرحله آماده سازي – ترتیب
کایزن و کنترل کیفیت جامع TQM
کایزن و سیستم پیشنهادها
کایزن در برابر نوآوري
مقایسه کایزن با نوآوري

فصـل هفتم : تئـوري محـدودیـت)گلـوگاه(دانلود فایل)
مقدمه
تئوري محدودیت
وابستگی رویدادها یا پیش نیازها
مفروضات کلیدي تئوري محدودهایتها
گام ها
انواع محدودیت
انواع ماشین آلات)جریان تولیدي( در تئوري محدودیتها
تفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی سنتی
انتقادات وارده بر تئوري محدودیت
مزایاي تئوري محدودیت

فصـل هشتم : هزینـه یابی کیفـیت (دانلود فایل)
مقدمه
تعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه
تعریف هزینه هاي کیفیت
تاریخچه تکامل هزینه هاي کیفیت
مدل هاي مختلف هزینه هاي کیفیت
گروه هاي چهارگانه هزینه هاي کیفیت در مدلP-A-F
مدل هاي فرآیندي )کرازبی(
مدل هزینه هاي فرصت یا هزینه نامشهود
مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مدل کوه یخی )دیل و پلاتکت(
تعیین مقدار بهینه هزینه هاي کیفیت
مدل اقتصادي هزینه هاي کیفیت
شرکت هاي با فرآیندهاي سنتی
شرکت هاي با فرآیند در حال توسعه

فصل نهم : روش ارزیابی متوازن BSC(دانلود فایل)
مقدمه
تاریخچه ارزیابی متوازن
تعاریف ارزیابی متوازن
تعریف استراتژي
موانع اساسی در پیاده سازي استراتژي
چهار دیدگاه ارزیابی متوازن
چالشهاي احتمالی ارزیابی متوازن
راه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزیابی متوازن
مزایاي اجراي ارزیابی متوازن
نتیجه گیري


فصل دهم : مدیریت کیفیت جامع TQM(دانلود فایل)
مقدمه
تاریخچه مدیریت کیفیت جامع
فلسفه مدیریتی
تعریف مدیریت جامع کیفیت
ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت
مفهوم مدیریت کیفیت جامع
ویژگیهاي مدیریت کیفیت جامع
تفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت
اهداف مدیریت کیفیت جامع
نقش مدیریت جامع کیفیت
فرض ها مدیریت کیفیت جامع
اصول مدیریت کیفیت جامع

دیدگاه شما برای ما مهم است، ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید.

حساب کتاب
مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

آخرین مطالب را در تلگرام با ما دنبال کنید کانال تلگرام

مطالب مشابه:

نظرات کاربران

 1. حامد گفته :
  12:45 2018/07/22

  با سلام – سپاس از زحمات و محبت شما.

 2. سامان گفته :
  15:47 2018/10/04

  خیلی ممنون عالی بود

 3. ناجی آلبوغبیش گفته :
  10:19 2018/11/06

  مفید بود با تشکر و قدردانی از زحمات شما

 4. سجاد گفته :
  20:26 2018/12/16

  سلام.مطالب خوب و مفید بود.
  خلاصه حسابداری مدیریت رفتاری دکترشکرخواه رو اگه دارین اونم بزارین.باتشکر

 5. عباس گفته :
  15:08 2018/12/25

  با سلام
  ضمن تشکر از شما
  خلاصه کتاب نظریه حسابرسی جواد رضازاده رو هم بزارید

 6. مجتبی حسین زاده بهره مند گفته :
  10:05 2019/06/09

  با سلام و سپاس بابت زحمات شما.در مورد ABC بنظرم بهتر است مطالب همراه با چند سوال متنوع آورده شود و در ادامه آن حل روش مذکور به روش سنتی،تا دانشجویان راحتتر تفاوت این دو روش را درک کنن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه :